بافتهای غدد بزاقی شامل غدد بزاقی ماژور که در قسمت بنا گوش قرار دارند و غدد بزاقی مینور که زیر فک تحتانی قرار دارند. غدد بزاقی مینور شامل صدها غده کوچک می باشند که با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند. بصورت عمده در دهان و تعداد کمتر در حلق ، حنجره و سینوس ها وجود دارند. اغلب تومورهای غدد بزاقی غدد بزاقی اصلی خوشخیم هستند و اکثر تومورهای غدد بزاقی مینور بدخیم هستند. درمان تومور پاروتید بطور شایعتر جراحی و رادیوتراپی پس از جراحی است. در برخی موارد گسترش به غدد لنفاوی گردن وجود دارد. در این بیماران درمان همزمان با تومور اولیه توصیه می شود. تومور آدنوئید سیستیک کارسینوما نیاز به دقت بیشتری دارد. این تومور در مصیر عصب کسترش می یابد و نیاز به درمان سریع و تهاجمی تر و رادیوتراپی پس از عمل می باشد. لازم به ذکر است رادیو تراپی بدون جراحی به خصوص در این نوع تومور موفق نبوده و رشد تومور باعث درگیری مناطق بیشتری می گردد.