سرطان پوست در ناحیه سر و گردن یکی از شایع ترین بدخیمی ها میباشد. شایع ترین سرطانهای پوست سر و گردن کارسینوم بارال سل (BCC) و اسکواموس سل (SCC) و بعد از آنها ملانوم می باشد. سرطان پوست در ناحیه سر و گردن با تابش آفتاب و تماس پوست با نور آفتاب ارتباط دارند. کنسرهای BCC با اکسیزیون و برداشتن موضعی درمان می شوند اما در مواردی که رفتار تهاجمی دارند، نیاز به جراحی وسیع دارند. کنسرهای SCC پوست در غدد لنفاوی داخل پاروتید (غدد بزاقی اصلی) و یا غدد لنفاوی گردن گسترش می یابند و قبل از درمان باید به این موارد کاملا توجه شود و مورد بررسی قرار گیرد. درمان اکثر تومورهای پوستی جراحی است و در مواردی که بررسی پاتولوژی نهایی آنها شواهدی از تهاجمی بودن را نشان دهد نیاز به رادیوتراپی پس از عمل نیز می باشد. ملانوم پوستی در مراحل اولیه قابل برداشتن با جراحی می باشد اما این تومور با خطر بالایی از گسترش به غدد لنفاوی در مراحل اولیه همراه است. در مورد ملانوم می توان با استفاده از بیوبسی از گره لنفاوی پیشاهنگ لزوم جراحی گره های لنفاوی گردن را تععین کرد. کنسر مرکل سل (Merkel Cell) یک سرطان نادر پوستی می باشد که در آن رفتار تهاجمی و گسترش به سایر قسمتهای بدن زیاد است. بر اساس محل تومور، معمولا خارج کردن غدد لنفاوی گردن ، رادیو تراپی و کموتراپی توصیه می گردد.